Studentské organizace 2019

Prezentace studentských organizací tvoří již tradičně nedílnou součást našeho programu a ani letošní ročník samozřejmě nebude výjimkou. V rámci odpoledního programu hlavního majálesového dne si pro vás všechny organizace připravují soutěžní úkoly, za jejichž splnění se můžete těšit na skvělé ceny od našich partnerů.

Svůj stánek budou mít na Biskupském náměstí 7. května od 14:00 do 19:00 tyto organizace: 

 

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE

Studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé republiky. Cílem asociace je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o tomto oboru mezi veřejností. K hlavním aktivitám patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí. Spolek navazuje vztahy se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i zahraničí a zprostředkovává praktické zahraniční stáže.

 

 

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Spolek zřízený při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, který usiluje o zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení mezi studenty a veřejností. Mezi hlavní aktivity této asociace patří organizace přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání.

 

IFMSA CZ
Mezinárodní organizace sdružující více než milion studentů lékařských fakult ze sta zemí a šesti kontinentů. Náplní práce je organizace projektů, pomocí kterých šíří osvětu mezi veřejnost všech věkových skupin. Podílí se na vzdělávání studentů a pořádá zahraniční výzkumné a klinické stáže pro studenty všeobecného lékařství. Mezi nejznámější projekty této organizace patří MediCafé, Světový den zdraví, Světový den diabetu a Běh proti diabetu, World AIDS Day, Nemocnice pro medvídky a mnoho dalších.

 

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR
Dobrovolná nezisková organizace určená všem studentům zubního lékařství a stomatologie. Cílem sdružení je zajistit studentům zahraniční stáže a nabídnout jim zpestření odborného i studentského života. Svými aktivitami usiluje o vytvoření dobrého kolektivu budoucí generace zubních lékařů v naší zemi. SSS ČR organizuje nejen preventivní programy pro veřejnost a společenské akce, ale vydává i vlastní časopis StuDent, který zdarma distribuuje.

 

UDRŽITELNÝ PALACKÝ
Studentská iniciativa, která věří, že by univerzity měly jít příkladem v udržitelnosti a být zdrojem inspirace pro své studenty. Univerzitní prostředí by podle jejích členů mělo být místem, které je environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomicky efektivní. Vize se pomalu stává skutečností. Udržitelný Palacký má za sebou organizaci několika úspěšných promítání a besed, spolupořádání festivalu Země na talíři, akce Ukliďme Česko, analýzu odpadového hospodářství a implementaci třídících tašek na kolejích. Iniciativa také založila online platformu ke sdílení jídla mezi studenty, studentskou komunitní zahradu Václavku, vybudovala Freeshop a také rozjela projekt Dolej si.

 

ESN UP OLOMOUC
Erasmus Student Network UP Olomouc je jedním z více než 500 studentských klubů, které se starají o zahraniční studenty během jejich studijního pobytu v celkem 40 zemích. Cílem organizace je seznámit zahraniční studenty s českou kulturou, zvyky a tradicemi. Díky tzv. buddy systému najde každý student svého olomouckého „buddíka”, který mu pomůže s přípravou na pobyt a s prvními dny v Olomouci. Během celého roku připravují dobrovolníci z ESN UP Olomouc pro zahraniční studenty mnoho volnočasových aktivit.

 

POLITOLOGICKÝ KLUB UPOL

Je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Záměrem klubu není jen rozšířit znalosti studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů, ale také vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických tématech. Mimo to usiluje o navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie mezi veřejností.

 

JAPONSKÝ KLUB
Působí pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého a katedry asijských studií. Klub vznikl v roce 2002 z iniciativy pedagogů a studentů katedry. Organizace si klade za cíl nejen zprostředkovat svým členům rozšíření znalostí o Japonsku, ale také přiblížit tuto jedinečnou zemi široké veřejnosti. Pořádají tak promítání japonských filmů, přednášky v podání studentů i odborníků, workshopy, ochutnávky japonského jídla nebo ukázky bojových sportů.

 

STUDIUM ARTIUM
StuArt je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce, Humans of Olomouc…) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví…) zaměřuje na podporu a rozvoj studentů, oboru dějin umění, jakož i umění samotného. Podílí se tak na kulturní sféře nejen v rámci UP, ale i města Olomouce.

 

HELENA V KRABICI
Studentský časopis Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního i veřejného života. Vychází jako čtrnáctideník v tištěné formě a má také webové stránky helenavkrabici.cz. Helenu naleznete na parapetech svých kateder a fakult, ve frontě v menze, na kolejích, ve vybraných kavárnách a na jiných různých místech v Olomouci. Redakci tvoří převážně studenti žurnalistiky nebo editorství.

 

AIESEC OLOMOUC

Cílem největší studentské mezinárodní organizace je rozvoj vůdčích a tvůrčích schopností mladých lidí prostřednictvím leadership programů či zprostředkování zahraničních pracovních a dobrovolnických stáží. Olomoucká pobočka AIESEC má přibližně 30 členů. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například Orientation days, přípravný seminář pro nastupující studenty UP nebo EDISON, zaměřený na mateřské, základní a střední školy, kde působí zahraniční stážisté a seznamují žáky s kulturou svých zemí.

 

ISHA
International Students of History Association Olomouc je studentská organizace působící na katedře historie FF UP. Pořádá nejrůznější akce určené nejen studentům historie – například filmový a diskuzní klub, historické exkurze atd. Soustředí se na zapojení zahraničních studentů do života katedry historie, stará se o navázání kontaktů mezi nimi a českými studenty, umožňuje zúčastnit se mezinárodních akcí v rámci ISHA International, jejíž členskou sekcí olomoucká organizace je.

 

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE
Organizace působí na celostátní úrovni a v současné době má pobočky v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a Olomouci. Asociace zastupuje studenty psychologie z České republiky, podporuje jejich vzájemnou komunikaci, rozvíjí spolupráci s profesními organizacemi, propaguje psychologii a buduje její dobré jméno. Podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci.

 

FOREIGNERS
Agentura usnadňující zahraničním pracovníkům a studentům přesun z jejich země do ČR. Cizincům se zájmem o přesun do naší země za prací nebo studiem pomáhá, aby se tady cítili jako doma. Zvyšuje vzájemné porozumění mezi odlišnými kulturami a společně posouvá svět dopředu. Mezi klienty Foreigners jsou cizinci z celého světa, kteří v České republice pracují nebo studují. Jedná se o zaměstnance nadnárodních firem i studenty, kteří tu absolvují celé vysokoškolské studium. A firemní vize? Feel at home with us, understand different, life full of possibilities.

 

UP CROWD

Studentský spolek UP Crowd je aktivním uskupením studentů, kteří se věnují především popularizaci vědy. Jeho členové se pravidelně účastní větších akcí pořádaných univerzitou (dny otevřených dveří, Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců). Členové spolku zároveň aktivně navštěvují základní i střední školy v celé republice se svými projekty „Výlety do mikrosvěta“ a „Minikonference“, zaměřenými taktéž na popularizaci vědy. Na jejich stánku si budete moci vyzkoušet chemické a fyzikální experimenty odhalující vaše superschopnosti a současně se vyfotit ve stylovém fotorámečku.

 

STUDENTSKÉ KŘESŤANSKÉ HNUTÍ
Je společenstvím křesťanů, kteří se scházejí k pravidelným studentským bohoslužbám a biblickým hodinám. Kromě toho SKH pořádá různé hry, přednášky a akce, kterými chce ostatním studentům prezentovat křesťanské hodnoty a pomoci porozumět, o čem křesťanství ve skutečnosti je.

 

KONFUCIŮV INSTITUT
Posláním Konfuciova institutu je podporovat spolupráci v oblasti výuky čínského jazyka a představovat čínskou kulturu a tradice. Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci byl založen v roce 2007 jako první svého druhu v České republice. Univerzita tímto navázala na dlouhodobou tradici výuky čínského jazyka v Olomouci. V současné době pro studenty UP i širokou veřejnost institut nabízí kromě kurzů čínského jazyka také nejrůznější kulturní, umělecké a naučné akce.

 

PEVNOST POZNÁNÍ
Zažijte společně s Pevností poznání neuvěřitelnou cestu za poznáním běžných fyzikálních jevů, se kterými se v praxi setkáváte den co den. Seznamte se například s naší fyzikální kuchyní, poznejte energii, která nás obklopuje, nebo se pomocí několika jednoduchých experimentů přesvědčte, že i chemie může být zajímavá a zábavná. My vás doslova zapálíme pro vědu!

 

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UP
Centrum pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Spojuje firmy s univerzitou a zpřístupňuje nové technologie. VTP UP tvoří 12členný tým, který miluje kvalitní kafe a koblížky z chomoutovské pekárny pana Ptáčníka a snaží se v práci co nejvíc smát. Vytváří svobodomyslné prostředí pro své klienty, přispívá k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje, podporuje rozvoj inovativních firem a vznik spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci. Podporuje spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědecko-výzkumných pracovišť.

 

UP AIR
Na vlnách studentského rádia UP AIR se můžete svézt už od roku 2014, kdy bylo založeno studenty z katedry divadelních a filmových studií a katedry žurnalistiky. Rádio nevysílá pouze pořady dotýkající se hudebního odvětví, věnuje se rovněž divadlu, lifestylovým tématům či dění v Olomouci. Rádio stále přijímá nové členy a snaží se navazovat kontakty a spolupráci s dalšími olomouckými studentskými spolky. Jádro činnosti studentského rádia není pouze „dělat vysílání”. Rádio dává svým členům možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a navazovat nové sociální vztahy.

 

 PAF
Přehlídka animovaného filmu vznikla v roce 2000 jako platforma pro netradiční setkávání s animovaným filmem a jeho hraničními formami a druhy. Za dobu svého působení se PAF stal jednou z největších akcí v ČR věnující se animovanému filmu, která svým programem přesahuje regionální i český kontext.