Neziskové organizace 2019

Prezentace neziskových organizací tvoří již tradičně nedílnou součást našeho programu a ani letošní ročník samozřejmě nebude výjimkou. V rámci odpoledního programu hlavního majálesového dne si pro vás všechny organizace připravují soutěžní úkoly, za jejichž splnění můžete získat skvělé ceny od našich partnerů.

Svůj stánek budou mít na Biskupském náměstí 7. května od 14:00 do 19:00 tyto organizace: 

OLLOVE
Spolek OLLOVE se – kromě unikátní schopnosti družit se s různými bytostmi bez ohledu na gender či sexualitu – snaží již od roku 2012 organizovat kulturní a společenské akce, jejichž cílem je šíření osvěty a dosažení genderově otevřené a sexuálně pestré společnosti. Z tohoto důvodu jsou stálými členy a členkami velmi temperamentní, osobnostně rozmanití lidé, kteří s odvahou čelí předsudkům ve společnosti a svým vždy odhodlaným a hlavně přátelským postojem bojují za jejich odstranění.

 

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
Podporuje rozvoj klíčových dovedností studentů, vytváření kontaktů studentů se zaměstnavateli a přechod absolventů Univerzity Palackého do praxe. Připravuje rozvojové kurzy, workshopy, přednášky, setkání s úspěšnými absolventy i zaměstnavateli. Poradí, kam může směřovat vaše cesta po ukončení studia na univerzitě. Pomůže vám najít brigádu, stáž nebo si třeba vyzkoušet na vlastní kůži pohovor nanečisto.

 

AMNESTY INTERNATIONAL OLOMOUC
Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Mění svět díky podpoře tisíců lidí. Staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu. Amnesty International je nezávislé na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu.

 

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FNOL
Hlavní činností je zajištění krve pro pacienty z nemocnice a široké spádové oblasti. Důležitou složkou fungování je také posuzování způsobilosti dárce krve k odběru a laboratorní vyšetření odebrané krve. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a mnohdy umožňuje zachránit život. Dárce krve se tak svým darem stává nenahraditelnou součástí léčby řady pacientů. V posledních letech bohužel dochází k úbytku dárců krve, a tak se tomuto negativnímu trendu snaží transfuzní oddělení čelit náborovými aktivitami zaměřenými na mladé lidi.

 

PAMĚŤ NÁRODA STŘEDNÍ MORAVA

Organizace, která zaznamenává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním projektem zastřešující iniciativy Post Bellum se stala Paměť národa, sbírka vzpomínek, která dnes čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Kromě zaznamenávání vzpomínek pořádá Post Bellum výstavy, vydává knihy, organizuje společenské akce nebo třeba na vlnách Českého rozhlasu vysílá Příběhy 20. století.

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM UP
Ve spolupráci se studenty a pracovníky Univerzity Palackého a dalšími subjekty podporuje tato organizace téma dobrovolnictví jako příležitosti vlastního seberozvoje a občanské angažovanosti nejen ve svém blízkém okolí. Hlásí se ke konceptu společensky odpovědné univerzity. Poskytuje odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím začít a díky bohatým zkušenostem z této oblasti radí také v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivace dobrovolníků nebo fundraisingu dobrovolnických aktivit.

 

ARPOK
Nezisková vzdělávací organizace, která do škol přináší globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům začleňovat aktuální témata, jako jsou například chudoba, odpovědná spotřeba nebo migrace do výuky. O těchto tématech také informuje veřejnost, čímž se snaží podílet na utváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená a vnímá Propojenost a Komplexnost světa.

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Nezisková organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům trestné činnosti. Poradci poskytují praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody a zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin. Dále nabízí nadstandardní služby jako např. psychoterapii, doprovod k procesním úkonům, přípravu na líčení u soudu, peněžitou pomoc, výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem nebo do místa bydliště pozůstalých. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení a pomoci při řešení obtížné životní situaci způsobené trestným činem.

TYFLOCENTRUM OLOMOUC
Cílem služeb TyfloCentra je integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života ve společnosti. Centrum pomáhá klientům s osvojováním a prohlubováním znalostí v oblasti sociálního kontaktu, sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami. Tyto dovednosti umožní zrakově postiženým žít ve větší míře samostatně a nezávisle na pomoci druhých, zvýší jejich sebedůvěru, podpoří jejich vzdělávání, přípravu na rekvalifikaci a vlastní pracovní i společenské uplatnění.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O.P.S.
Posláním společnosti je pomáhat lidem v náročných životních situacích, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledá a vytváří cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. V rámci představení společnosti se můžete seznámit s širokou nabídkou služeb a případně využít kontaktu s odborníky, kteří pracují v oblasti závislostí, prevence a práce s dětmi a mládeží.

RIDE2SCOOL

Zapsaný spolek, který ve spolupráci s Univerzitou Palackého a magistrátem statutárního města Olomouce umožňuje dětem jezdit do školy na kole díky doprovodu vysokoškoláků-dobrovolníků.

UP BIKE
Iniciativa pod záštitou rektora, jejímž cílem je udělat z městské cyklistiky moderní trend a přirozenou součást života v Olomouci jako univerzitním městě. Jízdní kolo figuruje v katalozích řady významných módních domů, UP Bike tak přivádí na molo Olomouckého majálesu atraktivní modely jízdních kol hrající všemi barvami.

MOST PRO TIBET
Naším posláním je od roku 2004 podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí a seniorů, buddhistických mnichů, mnišek a nomádů. Zabýváme se rozvojovou pomocí v indickém Himaláji a Tibetu, podporujeme tamní komunity a školy i řemeslné tradice. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně-vzdělávací akce, jako je např. každoroční Festival ProTibet. Dále nabízíme přednášky, workshopy a výstavy.

LIGA NA OCHRANU ZVÍŘAT OLOMOUC
Organizace, která funguje od roku 1991 a každoročně se v jejím středisku vystřídá téměř 600 psů. Pomáhá ale i kočkám nebo fretkám, které v útulku také nejsou výjimkou. Supluje péči zvířatům, která se zaběhla, neměla v životě štěstí, byla odložena, nebo dokonce týrána. Péče o zvířata v nouzi je rok od roku nákladnější, ale i přesto se Liga na ochranu zvířat snaží udržet nejvyšší možnou kvalitu a maximální nasazení.

 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC
Rozvojová pomoc na Haiti a Ukrajině, pomoc lidem, které v ČR i zahraničí zasáhla mimořádná událost, a také péče o seniory, rodiny v tísni, lidi bez domova, hendikepované, nemocné či umírající. Na všech těchto polích působí Arcidiecézní charita Olomouc. Lidem v nouzi pomáhá bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství, jejím posláním je podporovat lidskou důstojnost a rozvíjet osobnost člověka ve jménu milosrdné lásky – Caritas.

 

ČSOP ARION
Český svaz ochránců přírody Arion je nezisková organizace založená v roce 2015 v Olomouci. Spojuje odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i milovníky přírody. Jejím společným posláním je ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví, ekologická výchova a osvěta veřejnosti. Soustředí se na průzkum a mapování přírodovědně cenných lokalit na střední Moravě a ve východních Čechách, o které poté s láskou pečuje. Připravuje širokou nabídku vzdělávacích programů a přednášek pro školy, včetně pořádání exkurzí do přírody a akcí pro veřejnost.

 

POTRAVINOVÁ BANKA V OLOMOUCKÉM KRAJI
Zapsaný spolek, jehož posláním je boj proti hladu a plýtvání potravinami. Získává přebytky potravin od dodavatelů, skladuje je a bezplatně distribuuje do charitativních a humanitárních organizací, které je dále předávají klientům-jednotlivcům. Jedná se o potraviny, které nesplňují některé obecné požadavky – například mají deformovaný obal, špatné označení nebo prošlou lhůtu minimální trvanlivosti. V mnoha případech by byly určeny k vyhození do odpadu i přesto, že jsou stále bezpečné ke konzumaci. Proto pro ně Potravinová banka nachází vhodné využití.

 

CZECHITAS
Tým holek a kluků, kteří se pohybují ve světě IT. Holek mají málo, ale chtějí to změnit a vyrovnat síly. Chtějí víc žen do IT, protože to má smysl a protože bez digitální gramotnosti se už brzy neobejde vůbec nikdo. A protože firmy se zas neobejdou bez nových talentů v IT a diverzity v pracovních týmech. Czechitas pořádají kurzy programování, tvorby webu, grafiky nebo datové analytiky. Vytvářejí prostředí, kde se nemusí nikdo bát zvednout ruku a může se neustále zlepšovat. Jejich lektoři a lektorky na workshopech zodpoví jakýkoliv dotaz a pomůžou vyřešit každý zádrhel. Na Czechitas komunitu koučů a absolventek kurzů se pak lze obrátit i s dotazy ohledně dalšího vzdělávání a kariéry.

 

ZA KRÁSNOU OLOMOUC
Zapsaný spolek Za krásnou Olomouc funguje již od roku 2007. Pohnutkou k jeho založení byla nespokojenost s mnoha dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích. Cíl je jednoduchý – zasadit se o příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné obyvatele města. V posledních letech se členové spolku zaměřili na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav a pravidelné udílení Ceny Rudolfa Eitelbergera za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. Vytváříme prostor pro otevřenou diskusi, podloženou názory odborníků tak, aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících zkratek či invektiv.

 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP
SPRP si klade za cíl prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Snaží se eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči. Olomoucká pobočka SPRP funguje od roku 1994 a poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického.

 

PAMATOVÁČEK
Pamatováček je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Pomáhá lidem postiženým demencí a jejich rodinám v olomouckém regionu. Nabízí kromě odborného sociálního poradenství také pobyt v denním stacionáři, kde je v rámci volnočasových aktivit kladen důraz na trénování paměti. Na majálesu si návštěvníci u stánku Pamatováčku budou moci vyzkoušet krátké testy na paměť a pro děti budou připraveny hádanky.

 

DOBRODRUHÁ
Tento podnik znamená nadšení pro krásné, kvalitní a originální věci s vlastním příběhem, které umožňují zapojit se do projektu, který dává lidem a věcem novou šanci. Dobrodruhá je obchod s originálními věcmi z druhé ruky a z chráněných dílen nebo firem, které svými výrobky podporují dobrou věc. Každý kousek, který u nich najdete, má svůj příběh. Vytváří prostor pro znovu nalezení hodnoty těchto věcí a startu nových příběhů s příštími majiteli. Snaží se dělat vše s radostí a ohledem na kvalitu a životní prostředí.

 

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ UP
Poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií pro studenty i zaměstnance UP. Koordinuje také program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech, výměnných pobytech z nabídky Evropské unie nebo v rámci meziuniverzitní spolupráce, případně dalších programech. Poskytuje rovněž servis pro přijíždějící zahraniční studenty během krátkodobých výměnných programů. Na majálesu rádi poradí a zodpoví vaše otázky týkající se zahraničních mobilit a stipendijních příležitostí.