Studentské organizace 2018

Prezentace studentských organizací tvoří již tradičně nedílnou součást našeho programu a ani letošní ročník samozřejmě nebude výjimkou. V rámci odpoledního programu hlavního majálesového dne si pro vás všechny organizace připravují soutěžní úkoly, za jejichž splnění získáte zápisy do vkladní knížky. Nejpoctivější z vás, kteří nasbírají největší množství razítek a podpisů, zařadíme do slosování. Výherci se mohou těšit na skvělé ceny od našich partnerů.

Svůj stánek budou mít v Bezručových sadech 9. května od 14:00 do 19:00 tyto organizace: 

UDRŽITELNÝ PALACKÝ
Studentský spolek Udržitelný Palacký věří, že univerzity by měly jít příkladem v udržitelnosti a být zdrojem inspirace pro své studenty. Univerzita by podle členů spolku měla být místem, které je environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomický efektivní. Vize se pomalu stává skutečností. Spolek má za sebou organizaci několika úspěšných promítání a besed, založení studentské komunitní zahrady Václavka, celorepublikovou akci Ukliďme Česko, analýzu odpadového hospodářství na kolejích, založení stránky ke sdílení jídla mezi studenty či spolupořádání festivalu Země na talíři a vybudování studentského Freeshopu.

 

STUDIUM ARTIUM (STUART) 
Studium Artium je studentský spolek, který se prostřednictvím svých aktivit (výstavy, přednášky, besedy, setkání a konference či plesy, večírky a koncerty) snaží spoluutvářet vzdělávací systém a kulturní život na Katedře dějin umění Univerzity Palackého. Na základě umělecko-historicky zaměřených projektů usiluje o podněcování, rozvoj a podporu studentů dějin umění, oboru dějiny umění, umělců a umění samotného.

 

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE (ČASP) 
Česká asociace studentů psychologie působí na celostátní úrovni a v současné době má pobočky v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a v Olomouci. Asociace zastupuje studenty psychologie z České republiky, podporuje jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci, rozvíjí spolupráci s profesními organizacemi, propaguje psychologii a buduje její dobré jméno. Podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci.

 

CECH STUDENTŮ HISTORIE 
Činnost CSH je zaměřena zejména na katedru historie, kde jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se zaměřuje na odborné aktivity studentů. Cílem cechu je vytvářet neformální studentský prostor, který by nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například konference pro studenty, netradiční exkurze nebo populárně naučné akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem.

 

UP AIR 

Na vlnách studentského rádia UP AIR se můžete svézt už od roku 2014, kdy bylo založeno studenty z katedry divadelních a filmových studií a katedry žurnalistiky. Rádio nevysílá pouze pořady dotýkající se hudebního odvětví, věnuje se rovněž divadlu, lifestylovým tématům či dění v Olomouci. Rádio stále přijímá nové členy a snaží se navazovat kontakty a spolupráci s dalšími olomouckými studentskými spolky. Jádro činnosti studentského rádia není pouze „dělat vysílání”. Rádio dává svým členům možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a navazovat nové sociální vztahy.

 

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE (ASF) 
Asociace studentů fyzioterapie je studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie mezi veřejností. K hlavním aktivitám patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí. Spolek navazuje vztahy se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí a zprostředkovává praktické zahraniční stáže.

 

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY (ASSP) 
Asociace studentů speciální pedagogiky je studentský spolek zřízený při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, který usiluje o zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení mezi studenty a veřejností. Mezi hlavní aktivity spolku patří organizace přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání.

 

HELENA V KRABICI 
Helena v krabici je studentský časopis Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního i veřejného života. Vychází jako čtrnáctideník v tištěné formě a má také pravidelně doplňované webové stránky helenavkrabici.cz. Helenu naleznete na parapetech svých kateder a fakult, ve frontě v menze, na kolejích, ve vybraných kavárnách a na jiných různých místech v Olomouci. Redakci tvoří převážně studenti žurnalistiky nebo editorství, avšak nebrání se ani posilám z jiných oborů. Splnit si u nás můžete dokonce povinnou redakční, editorskou nebo korektorskou praxi.

 

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE

Sdružení studentů stomatologie České republiky je dobrovolná nezisková organizace určená všem studentům zubního lékařství a stomatologie. Cílem sdružení je zajistit studentům zahraniční stáže a nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života. Svými aktivitami usiluje o vytvoření dobrého kolektivu budoucí generace zubních lékařů v naší zemi. SSS ČR pořádá společenské akce (např. Zubařské mecheche) a vydává a zdarma distribuuje studentský časopis StuDent.

 

OTEVŘENO OLOMOUC 

Otevřeno je celostátní studentská organizace, která chce zlepšit výuku na pedagogických fakultách. Snaží se prosazovat větší objem praxe, pořádat přednášky a besedy na téma vzdělávání a propagovat učitelství na středních školách. Jejím cílem je aktivnější zapojení studentů do chodu fakulty a vštěpení způsobů jejich výuky tak, aby byli absolventi schopni zaujmout a vzdělávat děti ve 21. století. Olomoucká pobočka pořádá například Pajdácký ples, Noc vzdělávání, cyklus diskusí Začínající učitel a další akce, kterými se snaží oživit dění na Pedagogické fakultě UP.

 

POLITOLOGICKÝ KLUB UPOL 

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Záměrem klubu není jen rozšířit znalosti studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů, ale také vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických tématech. Mimo to usiluje o navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie mezi veřejností.

 

ISHA 

ISHA (International Students of History Association) Olomouc je studentská organizace působící na Katedře historie FF UP. Pořádá nejrůznější akce určené nejen studentům historie – například filmový a diskusní klub, historické exkurze atd. Soustředí se na zapojení zahraničních studentů do života katedry historie, stará se o navázání kontaktů mezi nimi a českými studenty, umožňuje zúčastnit se mezinárodních akcí v rámci ISHA International, jejíž členskou sekcí olomoucká organizace je.

 

AISEC OLOMOUC 

Cílem největší studentské mezinárodní organizace je rozvoj vůdčích a tvůrčích schopností mladých lidí prostřednictvím leadership programů či zprostředkování zahraničních pracovních a dobrovolnických stáží. AIESEC v ČR tvoří několik poboček, olomoucká má přibližně 30 stálých členů. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například Orientation days, přípravný seminář pro nastupující studenty UP, nebo EDISON, zaměřený na mateřské, základní a střední školy, kde působí zahraniční stážisté a seznamují žáky s kulturou svých zemí.

 

ERASMUS STUDENT NETWORK 

Erasmus Student Network UP Olomouc je jedním z více než 500 studentských klubů, které se starají o zahraniční studenty během jejich studijního pobytu v celkem 40 zemích. Cílem ESN UP Olomouc je seznámit zahraniční studenty s českou kulturou, zvyky a tradicemi. Díky tzv. buddy systému najde každý student svého olomouckého „buddíka“, který mu pomůže s přípravou na pobyt a s prvními dny v Olomouci. Během celého roku připravují dobrovolníci z ESN UP Olomouc pro zahraniční studenty mnoho volnočasových aktivit (výlety, národní prezentace, Language Café, Pub Quiz, Erasmus Karaoke Night, sportovní akce a mnoho dalších). ESN UP Olomouc také usiluje o integraci zahraničních studentů do místní komunity pomocí dobrovolnictví a o propagaci zahraniční mobility mezi studenty se specifickými potřebami.

 

STUDENTSKÉ KŘESŤANSKÉ HNUTÍ 

Studentské křesťanské hnutí (SKH) je společenství křesťanů, kteří se scházejí k pravidelným studentským bohoslužbám a biblickým hodinám. Kromě toho SKH pořádá různé hry, přednášky a akce, kterými chce ostatním studentům ukázat, že být křesťan je i v dnešní době zcela normální.

 

IFMSA CZ 

IFMSA CZ je mezinárodní organizace sdružující více než milion studentů lékařských fakult ze sta zemí a šesti kontinentů. Náplní naší práce je organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejnost všech věkových skupin. Podílíme se na vzdělávání studentů a pořádáme zahraniční výzkumné a klinické stáže pro studenty všeobecného lékařství. Mezi naše nejznámější projekty pro veřejnost patří MediCafé, Světový den zdraví, Světový den diabetu a Běh proti diabetu, World AIDS Day, Nemocnice pro medvídky, Sexuální výchova pro pokročilé, Pro život, Zdraví v hrsti, Zapište se někomu do života a mnoho jiných.

 

KOREJSKÝ KLUB KIMČI 

Korejský klub Kimči je studentský spolek, který vznikl z iniciativy studentů oboru Korejština pro hospodářskou praxi Katedry asijských studií FF UP v Olomouci. Členy klubu spojuje zájem o Koreu a přání podělit se o něj i s odbornou a laickou veřejností. Činí tak mj. promítáním korejských filmů, přednáškami, workshopy a ochutnávkami korejského jídla.

 

SPOLEK MEDIKŮ 

Spolek mediků sdružuje za podpory vedení Lékařské fakulty UP studenty medicíny. Činnost spolku je různorodá. Pravidelně organizuje kulturní akce pro studenty, např. Ples mediků, Anteples, Prvákoviny, konferenci SVOČ nebo praktický nácvik první pomoci s názvem Neznáš – nezachráníš!, určený pro studenty UP. Kromě toho organizuje každoroční sbírku plyšových hraček pro děti hospitalizované ve FN Olomouc a také akci Čteme dětem. Pod hlavičkou Spolku mediků funguje studentská kapela Medic band a Medická cimbálová muzika.

 

PO ŠKOLE

Spolek Po škole je spojením současných i bývalých studentů Univerzity Palackého, kteří se zaměřují na autorské divadlo a sociální, komunitně-vzdělávací projekty pro studenty středních škol, seniory a další cílové skupiny. Ve své divadelní dramaturgii se Po škole zaměřuje na původní autorské hry, věnující se problémům a výzvám současného světa. Jedná se o vnější společensko-politické události ovlivňující život mnoha jedinců, ale i o vnitřní rozpory postav, které se promítají v interakcích se svým širším okolím. V následujícím období se spolek zaměří na specifika generace Y a Z.