Studentské organizace 2016

AIESEC OLOMOUClogoaiesec

Cílem největší studentské mezinárodní organizace je rozvoj vůdčích a tvůrčích schopností mladých lidí prostřednictvím leadership programů, zprostředkování zahraničních pracovních a dobrovolnických stáží. AIESEC v ČR tvoří několik poboček, olomoucká má přibližně 30 stálých členů. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například Orientation days (přípravný seminář pro nastupující studenty UP) nebo Edison, zaměřený na mateřské, základní a střední školy, kde působí zahraniční stážisté a seznamují žáky s kulturou svých zemí. Další velmi důležitou činností je již zmíněné posílání českých studentů na zahraniční stáže.

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE (ASF)logo asf

Asociace studentů fyzioterapie je studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Mezi hlavní aktivity patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí. Další činností je také navazování vztahů se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí a příprava praktických zahraničních stáží.

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKYassp

Je studentská organizace zřízená při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Cílovými skupinami jsou nově příchozí studenti a široká veřejnost, které se snažíme informovat nejen o problematice zdravotního postižení. Mezi její hlavní aktivity patří organizace přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání. Pro každého, kdo by se k ní rád připojil, má dveře otevřené. 

 

CECH STUDENTŮ HISTORIELogo cech

Činnost CSH je zaměřena zejména na katedru historie, kde jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se zaměřuje na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor, který by ovšem nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například konference pro studenty, netradiční exkurze nebo populárně naučné akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem. 

 

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE (ČASP)CASP_VYSKA_TEXT

Česká asociace studentů psychologie působí na celostátní úrovni a v současné době má pobočky v Praze, Brně, Ostravě a v Olomouci. Asociace zastupuje studenty psychologie studující na území České republiky, podporuje jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci, rozvíjí spolupráci s profesními organizacemi, propaguje psychologii a buduje její dobré jméno. Podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. 

EGEAlogo_egea

EGEA je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení i vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Tato organizace byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Krakovem a Utrechtem. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou Evropou, tyto jednotlivé skupiny se nazývají „entity“, které se podílejí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů. Účast je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na principu studenti studentům. V České republice můžeme EGEU nalézt na univerzitách v Praze, Olomouci, Brně a nově v Ostravě. 

ELSAelsalogo

ELSA neboli Evropské sdružení studentů práv otevírá možnosti, které jsou pro řadového studenta jen stěží dosažitelné. Přes studentský spolek se můžeš lépe zapojit do právní praxe, navázat širokou síť dnes tolik žádaných kontaktů, zapojit se do akademických i mezinárodních projektů a také vhodně rozvíjet své schopnosti. ELSA navíc dokáže poskytnout pracovní stáže v zahraničí. Mimo to pořádá i akce jako filmové večery, besedy s významnými právníky či politiky, exkurze do věznic a spoustu dalších. 

ERASMUS STUDENT NETWORK UP OLOMOUCESN

Erasmus Student Network UP Olomouc je jedním z více než 500 studentských klubů, které se starají o zahraniční studenty během jejich studijního pobytu v celkem 38 zemích. Cílem ESN UP Olomouc je seznámit zahraniční studenty s českou kulturou, zvyky a tradicemi, a díky tzv. buddy systému najde každý student svého olomouckého „buddíka“, který jim pomůže s přípravou na pobyt a prvními dny v Olomouci. Během celého roku připravují dobrovolníci z ESN UP Olomouc pro zahraniční studenty mnoho volnočasových aktivit (výlety, národní prezentace, Language Exchange, sportovní akce atd.). 

HELENA V KRABICIhelena

Helena v krabici je občanské sdružení a stejnojmenný časopis studentů Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního života. Redaktoři jsou převážně studenti žurnalistiky nebo editorství, avšak redakce se nebrání přijetí studentů ani z jiných oborů. Každý týden vychází několik lifestylových seriálů, ať už ze světa módy, bydlení či barů a hospod na internetu, jednou za dva týdny pak můžete časopis potkat také v tištěné formě. Helena v krabici nabízí studentům možnost splnění si redakční praxe. 

IFMSA CZifmsa

IFMSA CZ je mezinárodní organizace sdružující více než milion studentů z lékařských fakult ze sta zemí a šesti kontinentů. Náplní práce je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíří členové osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Mezi nejznámější projekty patří Nemocnice pro medvídky, World Diabetes Day, World AIDS Day, Smoke Free Party a mnoho jiných.   

ISHAisha

ISHA (International Students of History Association) Olomouc je studentská organizace působící na katedře historie. Pořádá nejrůznější akce určené nejen studentům historie, například Filmový a Diskusní klub, Historiografické večery atd. Soustředí se na zapojení zahraničních studentů na katedře historie do jejího života, stará se o navázání kontaktů mezi nimi a českými studenty, umožňuje zúčastnit se mezinárodních akcí v rámci ISHA International, jejíž členskou sekcí olomoucká organizace je. 

JAPONSKÝ KLUB OLOMOUCLogoJaponklub

Japonský klub Olomouc funguje pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého a katedry asijských studií. Vznikl v roce 2001 z iniciativy pedagogů a tehdejších studentů. Cílem klubu je zprostředkovat členům, ale i široké veřejnosti pohled na Japonsko tak, jak ho většina nezná. Mezi jeho aktivity patří promítání japonských filmů, přednášky, workshopy, ochutnávky jídel a pití nebo ukázky bojových sportů. Organizuje také karaoke večery či posezení s japonskými výměnnými studenty a lektory. Každý rok v březnu pořádá měsíční kulturní festival Japonské jaro. 

OTEVŘENO OLOMOUClogo otevřeno

Vzájemně se poznat. Inspirovat. Diskutovat. Inovovat. Spojovat. Informovat. Probudit PdF UP.

 

 

PESUPpesup

PESUP je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Tato studentská organizace vznikla v březnu 2015. Záměrem PESUPu je šířit povědomí studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů a vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických otázkách. Spolek chce rozvíjet kulturní a společenský život studentů UP a ve spolupráci s jinými spolky vést interdisciplinární diskuze související s politikou a historii.   

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR (SSS ČR)logo zub fakin

Sdružení studentů stomatologie České republiky je dobrovolná nezisková organizace určená všem studentům zubního lékařství a stomatologie. Cílem sdružení je zajistit studentům zahraniční stáže, nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života a také snaha vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi. SSS ČR pořádá také společenské akce, jako např. Zubařské mecheche, a vydává a distribuuje zdarma studentský časopis StuDent. 

SPOLEK MEDIKŮSpolek mediku logo

Sdružuje za podpory vedení lékařské fakulty studenty medicíny. Činnost spolku je různorodá. Pravidelně organizuje kulturní akce pro studenty, např. Ples mediků, Anteples, Prvákoviny, také konferenci SVOČ nebo praktický nácvik první pomoci s názvem Neznáš – nezachráníš! určený pro studenty UP. Kromě toho organizuje každoroční sbírku plyšových hraček pro děti hospitalizované ve FN Olomouc a také akci Čteme dětem. Pod hlavičkou Spolku mediků funguje studentská kapela Medic band a Medická cimbálová muzika. 

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM UP

Centrum, které letos otevřelo své kontaktní místo v prostorách Zbrojnice, zpřístupňuje i SKPC_logosamo nabízí nejširší škálu aktivit (nejen) pro studenty UP – poradenství, besedy, workshopy, koučink, online poradenství atd. Jednotlivé kamínky do mozaiky poradenství „dokládá” spolupráce s odborníky z jednotlivých fakult Univerzity Palackého, s externími lektory a odborníky z praxe. Díky tomu se centrum stalo pomyslným orientačním bodem ve stávajících i budoucích poradenských službách univerzity. 

STUDIUM ARTIUM (STUART)stuart

Studium Artium je studentský spolek, který se snaží prostřednictvím svých aktivit (výstavy, přednášky, besedy, setkání a konference či plesy, večírky a koncerty) spoluutvářet vzdělávací a kulturní život na Katedře dějin umění Univerzity Palackého. Na základě umělecko-historicky zaměřených projektů usiluje o podněcování, rozvoj a podporu studentů dějin umění, oboru dějiny umění, umělců a umění samotného. 

UP AIRupair

Na vlnách studentského rádia UP AIR se můžete proletět už od roku 2014, kdy bylo založeno převážně studenty z katedry divadelních a filmových studií a žurnalistiky. Rádio nevysílá pouze pořady dotýkající se hudebního odvětví, ale svou kreativní činnosti zajišťuje podvědomí o dění v Olomouci, hudbě, divadlu i lifestylových témat. Členská základna se neustále rozrůstá o nové členy a rádio se snaží navazovat kontakty a vztahy s dalšími olomouckými studentskými spolky. Jádro činnosti studentského rádia není pouze „dělat vysílání”. Rádio dává svým členům možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a navazovat nové sociální vztahy. 

UP CROWDUPcrowd

UP Crowd je spolkem studentů a fanoušků přírodních věd svázaných nejen s Přírodovědeckou fakultou UP. Hlavním cílem je popularizace vědy a propagace PřF, spolek tak chce přijít s vlastními nápady a díky aktivitě i tahu na branku dosáhnout většího zájmu o vědu. Druhotným, avšak rozhodně nikoliv druhořadým cílem je touha spojit talentované lidi z různých oborů a umožnit jim osobní růst či navázání nových kontaktů skrze vzájemnou mezioborovou interakci. Na stánku UP Crowd uvidíte růst hady nebo můžete projít zkouškou ohněm. 

WHAT´S UP?logo_whatsUP

Usiluje o odbornou a systémovou podporu veřejné angažovanosti studentů. Jeho činnost spočívá jednak v prosazování pozitivních organizačních změn, jednak v provozování inkubátoru studentských veřejně prospěšných projektů. Tím usnadňuje participaci studentů na univerzitním dění a společně s nimi tak přispívá ke zkvalitnění a inovaci vzdělávacího procesu.