Neziskové organizace 2018

Prezentace neziskových organizací tvoří již tradičně nedílnou součást našeho programu a ani letošní ročník samozřejmě nebude výjimkou. V rámci odpoledního programu hlavního majálesového dne si pro vás všechny organizace připravují soutěžní úkoly, za jejichž splnění získáte zápisy do vkladní knížky. Nejpoctivější z vás, kteří nasbírají největší množství razítek a podpisů, zařadíme do slosování. Výherci se mohou těšit na skvělé ceny od našich partnerů.

Svůj stánek budou mít v Bezručových sadech 9. května od 14:00 do 19:00 tyto organizace: 

 

TYFLOCENTRUM OLOMOUC 

Cílem služeb TyfloCentra je integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života společnosti. Centrum pomáhá klientům s osvojováním a prohlubováním znalostí v oblasti sociálního kontaktu, sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami. Tyto dovednosti umožní zrakově postiženým žít ve větší míře samostatně a nezávisle na pomoci druhých, zvýší jejich sebedůvěru, podpoří jejich vzdělávání, přípravu na rekvalifikaci a vlastní pracovní i společenské uplatnění.

 

GIVT 

GIVT je olomoucký start-up, který vznikl v roce 2015. Jedná se o internetový portál umožňující přímou podporu neziskových organizací skrz nakupování přes internet. Funguje na jednoduchém principu – kdykoliv někdo nakupuje na internetu a předtím navštíví stránku www.givt.cz, věnuje automaticky část peněz ze své útraty na neziskovou organizaci, kterou si sám vybere. Nejlepší na celém projektu je, že zákazník přitom nezaplatí ani o korunu navíc. Momentálně GIVT spolupracuje s více než tisícovkou e-shopů, jako jsou Mall.cz nebo Tchibo, a s téměř čtyřmi tisíci neziskových organizací. Nechybí mezi nimi Nadační fond UP, studentské spolky UP a mnohé další olomoucké neziskovky. Mezi nejznámější zapojené organizace patří Lékaři bez hranic, Armáda spásy nebo ZOO Praha. GIVT je jednoduchý způsob, jak jedním klikem navíc dát svým nákupům opravdový smysl. GIVT – klikni a pomáhej!

 

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FNOL 
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým zařízením transfuzní služby v ČR. Hlavní činností transfuzního oddělení je zajištění krve pro pacienty nejen z nemocnice, ale i široké spádové oblasti. Důležitou složkou činnosti oddělení je také posuzování způsobilosti dárce krve k odběru a laboratorní vyšetření odebrané krve. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a mnohdy umožňuje zachránit život. Dárce krve se tak svým darem stává nenahraditelnou součástí léčby řady pacientů. V posledních letech bohužel dochází k úbytku aktivních dárců krve, a tak se tomuto negativnímu trendu snaží transfuzní oddělení čelit náborovými aktivitami zaměřenými na mladé lidi. Více zde.

 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 
Rozvojová pomoc na Haiti a Ukrajině, pomoc lidem, které v ČR i zahraničí zasáhla mimořádná událost (vichřice, povodeň, vážná autonehoda, …), a také péče o seniory, rodiny v tísni, lidi bez domova, hendikepované, nemocné či umírající. Na všech těchto polích působí Arcidiecézní charita Olomouc. Lidem v nouzi pomáhá bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství, jejím posláním je podporovat lidskou důstojnost a rozvíjet osobnost člověka ve jménu milosrdné lásky – Caritas.

 

AMNESTY INTERNATIONAL OLOMOUC 
Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Amnesty mění svět – jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa. Jsme součástí mezinárodního hnutí. Amnesty International staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu. Amnesty International je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu.

 

ARPOK 
Nezisková vzdělávací organizace, která do škol přináší globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům začlenit aktuální témata (např. chudoba, odpovědná spotřeba, migrace) do výuky a otevřeně o nich s žáky hovořit. O těchto tématech také informuje veřejnost, čímž se snaží podílet na utváření společnosti, která je aktivní, respektující a otevřená a vnímá propojenost a komplexnost světa. A (Aktivita), R (Respekt), P (Propojenost), O (Otevřenost), K (Komplexnost).

 

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O.P.S. 

Posláním Společnosti Podané ruce o.p.s. je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Konkrétně se zaměřuje na závislosti a práci s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledají a vytváří cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. 

 

ČLOVĚK V TÍSNI

Společnost Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chce se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Člověk v tísni je součástí občanské společnosti. Její činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracuje, a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získává od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí. Oblasti a priority činnosti si určuje sama, podle naléhavosti situace a podle reálných možností něco změnit. Nejde pracovat všude, za podstatný považuje skutečný dopad.

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Nezisková organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům trestné činnosti. Poradci poskytují praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody, zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin. Dále nabízí nadstandardní služby jako např. psychoterapie, doprovod k procesním úkonům, přípravu na líčení u soudu, peněžitou pomoc, výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele služby a napomoci mu řešit obtížnou životní situaci způsobenou trestným činem.

 

OLLOVE 

Olomoucké občanské sdružení OLLOVE se, kromě unikátní schopnosti družit se s různými bytostmi bez ohledu na gender či sexualitu, snaží již od roku 2012 organizovat kulturní a společenské akce, jejichž cílem je šíření osvěty a dosažení genderově otevřené a sexuálně pestré společnosti. Z tohoto důvodu jsou stálými členy a členkami velmi temperamentní, osobnostně rozmanití lidé, kteří s odvahou čelí předsudkům ve společnosti a svým vždy odhodlaným a hlavně přátelským postojem bojují za jejich odstranění.

 

NADAČNÍ FOND UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Podporujeme mezinárodní vědeckovýzkumné a umělecké aktivity studentů Univerzity Palackého. Učíme mladé vědce a umělce popularizovat své aktivity a komunikovat jejich smysl.

 

RIDE2SCOOL 

Zapsaný spolek, který ve spolupráci Univerzitou Palackého a magistrátem města Olomouce umožňuje dětem jezdit do školy na kole díky doprovodu vysokoškoláků-dobrovolníků. Ride2sCool má ve svém logu kolo s křídly v podobě listů otevřené knihy, která evokuje myšlenku rozepsaného příběhu, v čemž se nabízí analogie s česko-slovenským tématem letošního majálesu. Stanoviště Ride2sCool letos nabídne návštěvníkům projížďku po neobvyklých stezkách sociálních sítí.

 

UP BIKE

Je univerzitní iniciativa pod záštitou rektora. Jejím smyslem je pomoci udělat z městské cyklistiky moderní trend a přirozenou součást života v Olomouci jakožto univerzitním městě. Městská cyklistika může být  v mnoha ohledech „trendy“. Jízdní kolo figuruje v katalozích řady významných módních domů. UP Bike přivádí na molo Olomouckého majálesu atraktivní, všemi barvami hrající modely z dílny zajímavých návrhářů.

 

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM UP

Záleží nám na vašem rozvoji a budoucím pracovním uplatnění. Cíleně propojujeme zaměstnavatele se studenty a absolventy Univerzity Palackého.

 

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ UP

Zahraniční oddělení UP poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také pro zaměstnance. Na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů. Zahraniční oddělení UP také poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů. V rámci Majálesu 2018 rádi poradíme a zodpovíme Vaše otázky týkající se zahraničních mobilit a stipendijních příležitostí.