Neziskové organizace 2017

 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC acho

Rozvojová pomoc na Haiti a Ukrajině, pomoc lidem, které v ČR i zahraničí zasáhla mimořádná událost (vichřice, povodeň, vážná autonehoda,…) a také péče o seniory, rodiny v tísni, lidi bez domova, hendikepované, nemocné či umírající. Na všech těchto polích působí Arcidiecézní charita Olomouc. Lidem v nouzi pomáhá bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství, jejím posláním je podporovat lidskou důstojnost a rozvíjet osobnost člověka ve jménu milosrdné lásky – Caritas.

 

ARPOK arpok

Je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům přednášet aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba, fungování světového obchodu apod.) a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. 

 

bezpeciBÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Nezisková organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům trestné činnosti. Poradci poskytují praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody, zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin. Dále nabízí nadstandardní služby jako např. psychoterapie, doprovody k procesním úkonům, příprava na líčení u soudu, peněžitá pomoc, výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele služby a napomoci mu řešit obtížnou životní situaci způsobenou trestným činem.

 

ČLOVĚK V TÍSNI

Společnost Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chce se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Člověk v tísni je součástí občanské společnosti. Její činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracuje a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získává od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí. Oblasti a priority činnosti si určuje sama, podle naléhavosti situace a podle  reálných možností něco změnit. Nejde pracovat všude, za podstatný považuje skutečný dopad.

 

 

ČSOP ARION

Český svaz ochránců přírody Arion je nezisková organizace založená v roce 2015 v Olomouci, která spojuje odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i prosté milovníky přírody. Společným posláním organizace je ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví, ekologická výchova a osvěta veřejnosti. Soustředí se na průzkumy a mapování přírodovědně cenných lokalit na střední Moravě a ve východních Čechách, o které poté s láskou pečuje. Připravuje širokou nabídku vzdělávacích programů a přednášek pro školy, včetně pořádání exkurzí do přírody a akcí pro veřejnost. Snaží se o osvětu veřejnosti v otázce masivního používání palmového oleje, neboť jako spotřebitelé potravin, kosmetiky či biopaliv s palmovým olejem nesou lidé velký podíl na likvidaci tropických deštných pralesů, bezprostředním ohrožení a mnohdy i vyhubení vzácné flóry a fauny.

 

FOOD NOT BOMBS

Food not Bombs (FNB) je anarchistická iniciativa, jejíž dobrovolníci už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupin se věnují podávání bezplatné vegetariánské stravy. Jedná se o pozitivní formu protestu proti financování pokusů s novými zbraněmi vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícího se počtu bezdomovců. Iniciativa má své kořeny ve známé kampani proti otevření atomové elektrárny v Seabrook v Nové Anglii. Většina času zasvěceného práci se využívá na bezplatné získávání jídla různých zdrojů: z velkých skladů, obchodů se zdravou výživou, pekáren a jiných míst, kde se z různých důvodů nepovoluje jeho prodej. Aktivisté z FNB přichází s formou “recyklace jídla”, které by jinak bylo vyhozeno, a tak by došlo k dalšímu zbytečnému plýtvání potravinami, jímž je takto dána možnost uživit mnoho hladovějících. Další formou činnosti některých lokálních skupin FNB je pomáhání při akcích různého charakteru např. kampaně proti ekonomické globalizaci a praktikám nadnárodních koncernů apod. Z FNB se stala platforma, na které se setkává množství skupin i jednotlivců bojujících proti ekonomickému a hospodářskému systému, dává příklad aktivního boje a reálného odporu.

 

GIVTgivt

GIVT je olomoucký Start-Up, který vznikl v únoru 2015. Jedná se o internetový projekt, jenž umožňuje přímou podporu neziskových organizací skrz nakupování přes internet. Funguje na jednoduchém principu – kdykoliv někdo nakupuje na internetu a předtím navštíví webovou stránku www.givt.cz, část peněz z jeho útraty půjde na neziskovou organizaci, kterou si sám vybere. Nejlepší na celém projektu je, že zákazník nezaplatí ani korunu navíc. Momentálně GIVT spolupracuje s více než 750 e-shopy a 2 500 neziskovými organizacemi, mezi kterými nechybí ani Nadační fond UP, studentské spolky UP a mnohé další olomoucké neziskovky. GIVT je jednoduchý způsob, jak jedním klikem navíc dát svým nákupům opravdový smysl. GIVT – klikni a pomáhej! 

 

FPR_logo-01lg_fin_barvaINEX FOTBAL PRO ROZVOJ 

Fotbal pro rozvoj je vzdělávací iniciativa, která ve spolupráci s neziskovými organizacemi z celé republiky využívá fotbalu jako nástroje pro společenský rozvoj. Jejím cílem je hrát férově nejen na hřišti, ale i v běžném životě. Fotbal využívá konceptu férového fotbalu dle konceptu mezinárodní sítě Street Football World sdružující organizace z celého světa, jejíž je členem.

 

INTERNETPORADNA.CZinternetporadna

InternetPoradna.cz z.s. je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, chronicky nemocným, osobám blízkým a seniorům. Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, potíží s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Odborné sociální poradenství je poskytováno v Poradně v Olomouci a na internetu. Vedle poradenství nabízíme také službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti. Lidem v krizové situaci nabízíme krizovou psychologickou pomoc prostřednictvím chatu na E-lince důvěry a telefonickou krizovou pomoc prostřednictvím Olomoucké linky důvěry.

 

MAENDELEO Maendeleo-2_01

 Jsme nezisková organizace založená studenty oboru Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého. Pomáháme k soběstačnosti chudým farmářům žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt s názvem Podpora farmaření kombinuje vzdělávání s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Mezi další projekty patří Mikropůjčka pro podnikatele, Grantová soutěž a Knihovnička v Mahangu. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Maendeleo nabízí podporu aktivním, pracovitým a čestným lidem bez ohledu na jejich náboženskou víru či kmenovou příslušnost.

 

MOST PRO TIBETmost

Obecně prospěšná společnost MOST ProTibet podporuje vzdělanost a zlepšuje životní podmínky tibetské komunity přímo v Tibetu a indickém exilu. Od roku 2004 se její projekty zaměřují na tibetské děti, malé buddhistické mnichy a mnišky, tibetské seniory a nomády. Pro českou veřejnost pořádá pravidelné kulturně-vzdělávací akce, např. Festival ProTibet, Café ProTibet nebo přednášky pro školy.

 

Naruc_detemNÁRUČ DĚTEM

Spolek Náruč dětem pracuje v oblasti náhradní rodinné péče. Jejím posláním je: Zmírňovat negativní dopad odloučení dítěte od biologické rodiny, formou rodinných konferencí. Zvyšovat toleranci okolí vůči rodinám, které procházejí kritickým obdobím. Podporovat otevřenost lidí pro přijaté děti a jejich citlivé vnímání potřeb dětí. Předcházet situacím, které vedou k umisťování dítěte mimo jeho rodinu. Propojovat sociální, pedagogickou a psychologickou oblast při řešení krizové situace.

 

OLLOVE

Olomoucký spolek OLLOVE se, kromě unikátní schopnosti družit se s různými bytostmi bez ohledu na gender či sexualitu, snaží již od roku 2012 organizovat kulturní a společenské akce, jejichž cílem je šíření osvěty a dosažení genderově otevřené a sexuálně pestré společnosti. Z tohoto důvodu jsou stálými členy a členkami velmi temperamentní, osobnostně rozmanití lidé, kteří s odvahou čelí předsudkům ve společnosti a svým vždy odhodlaným a hlavně přátelským postojem bojují za jejich odstranění.

 

P-CENTRUMP-Centrumlogo

Posláním P-centra je pomáhat osobám ohroženým užíváním drog a dále také práce v oblasti prevence závislostí a problémového chování dětí, mládeže a dospělých. P-centrum poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Poskytuje poradenství i léčbu lidem se závislostí na drogách, alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství. Nabízí doléčovací program a realizuje programy protidrogové prevence pro školy. Provozuje také Galerii U Mloka. Od 1. 1. 2016 patří pod P-cetrum také Mediační centrum Olomouc.

 

POVZBUZENÍpovzbuzeni

Účelem spolku Povzbuzení, z. s.,  je práce s rodinou a dětmi, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením či znevýhodněním při zapojování do společnosti, kolektivu a při řešení životních situací. Poskytujeme bezpečný a podnětný prostor – multismyslové relaxační centrum Snoezelen Olomouc – působící na všechny smysly, který napomáhá uvolnění a zároveň podněcuje interakci, spolupráci, zvídavost a učení se novým dovednostem. Účelem spolku je také poskytování služeb preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti. Centrum navštěvují především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiny se členem se zdravotním postižením či znevýhodněním, rodiny s malými dětmi a senioři. Je možné využít i programy pro mateřské a základní školy, klienty spolupracujících organizací či pro každého, koho potěší chvíle klidu v prostředí příjemných světel, vůní a hudby.

 

SPOLEČNOST PODANÉ RUCEpodane ruce logo

Posláním Společnosti Podané ruce o.p.s. je pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Pomocí tvorby kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb se snaží hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci svých klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. V rámci představení společnosti se lidé mohou seznámit s širokou nabídkou služeb a případně využít kontaktu
s odborníky, kteří pracují v oblasti závislostí, prevence a práce s dětmi i mládeží. Součástí prezentace budou i zajímavé aktivity a možnost odnést si cenné informace, ať již ústní nebo písemnou formou v podobně letáků.

 

STŘEDISKO SV. VINCENCE | CHARITA OLOMOUC

Středisko sv. Vincence je jedním z pěti středisek Charity Olomouc. Zaměřuje se na pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu. Aktivity střediska jsou realizovány v sociálně aktivizačním centru Dům sv. Vincence, které pomáhá s udržením nebo rozvojem osobních schopností, navazováním mezilidských vztahů a zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím. Dále v Bezbariérové tréninkové kavárně, která nabízí možnosti začlenit se do běžného života prostřednictvím obnovení či osvojení sociálních dovedností a pracovních návyků. A v rámci projektu Podpora samostatného bydlení, s jehož pomocí mají lidé s duševním onemocněním možnost vést v mezích svých schopností a dovedností samostatný život v domácím prostředí.

 

RIDE2SCOOLLogo_R2S

Ride2sCOOL je neziskový projekt, jehož cílem je umožnit dětem dopravit se do školy na kole. Vysokoškolské studenty zapojuje jako průvodce a ochránce dětí během jejich cesty. Chce vytvářet ve spolupráci se školami rozvoj cyklodopravy jako každodenního, bezpečného a dostupného prostředku přepravy.

 

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FN OLOMOUC fnol

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým zařízením transfuzní služby v ČR. Hlavní činností transfuzního oddělení je zajištění krve nejen pro pacienty nemocnice, ale i široké spádové oblasti. Důležitou složkou činnosti oddělení je také posuzování způsobilosti dárce krve k odběru a laboratorní vyšetření odebrané krve. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a mnohdy umožňuje zachránit ohrožený život. Dárce krve se tak svým darem stává nenahraditelnou součástí léčby řady pacientů. V posledních letech bohužel dochází k úbytku aktivních dárců krve, tomuto negativními trendu se snaží transfuzní oddělení čelit náborovými aktivitami zaměřenými na mladé lidi.

 

TYFLOCENTRUM OLOMOUCtyflocentrum

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s je organizace, jejímž posláním je podporovat klienty v aktivním přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost. Zaměřuje se na vzdělávací, volnočasové a sportovní aktivity pro osoby se zrakovým postižením. Součástí je rovněž sociální firma Ergones, kde pracují lidé se zrakovým postižením – keramika, reklamní tisk, výuka cizích jazyků atp.