Neziskové organizace 2016

logo noveÿAMELIE

Nezisková organizace Amelie, která vznikla již v roce 2006, poskytuje prostřednictvím Centra Amelie Olomouc bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným dospělým a jejich blízkým. Nabídka služeb zahrnuje odborné psychologické a sociální poradenství a skupinově tvořivé, hudební či pohybové aktivity. Nedílnou součástí psychosociální pomoci v Olomouci je také akreditovaný dobrovolnický program, který Amelie uskutečňuje na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a Centru Amelie. Dobrovolníci působící na onkologickém oddělení připravují pro pacienty skupinové tvořivé a hudební aktivity nebo působí jako společníci u lůžka, kdy si s pacienty povídají, předčítají jim nebo hrají společenské hry. V Centru Amelie Olomouc se dobrovolníci podílí na realizaci skupinových aktivit pro klienty nebo organizují kulturně-společenské akce pro veřejnost.

AMNESTY INTERNATIONAL ČR amnesty

Demokratická organizace Amnesty International ČR byla založena v roce 1991. Její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i v praxi. Amnesty International zveřejňuje zprávy o stavu lidských práv ve světě i v jednotlivých zemích, vydává tiskový servis a na lidská práva upozorňuje také pomocí originálních veřejných akcí. Amnesty International se zastává obětí bezpráví na celém světě. Vede kampaně, pořádá veřejné akce, usiluje o systémové změny. I váš podpis nebo příspěvek může pomoci k tomu, aby byl její hlas společně více slyšet.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC acho

Arcidiecézní charita Olomouce je církevní právnická osoba a součást římskokatolické církve. Jejím posláním je pomáhat lidem v nouzi bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství, podporovat lidskou důstojnost a rozvíjet osobnost člověka ve jménu milosrdné lásky – Caritas. Arcidiecézní charita Olomouc působí na území olomoucké arcidiecéze, také v zahraničí v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, aktuálně na Ukrajině a na Haiti. Při mimořádných událostech na území ČR poskytuje pomoc zasaženým lidem – materiální, fyzickou, psychickou a finanční podporu, naposledy při povodních v červnu 2013.

ARPOK arpok

Je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům přednášet aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba, fungování světového obchodu apod.) a otevřeně o nich mluvím se žáky. O těchto tématech informujeme i veřejnost a tak podporujeme otevřenou, tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Dlouhodobě spolupracujeme se školami a pedagogy, nabízíme výukové programy, projektové dny, semináře, metodické materiály atd. Cílíme i na širší veřejnost. Každý měsíc pořádáme v Divadle hudby Rozvojové večery – besedy o tématech, které hýbou světem a mají globální přesah. S pomocí našich dobrovolníků organizujeme akce pro veřejnost jako filmové večery, workshopy, výstavy.

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

bezpeciNezisková organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům trestné činnosti. Poradci poskytují praktické rady a informace se zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody, zvládnutí psychických a fyzických reakcí na trestný čin. Dále nabízí nadstandardní služby jako např. psychoterapie, doprovody k procesním úkonům, příprava na líčení u soudu, peněžitá pomoc, výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých. Cílem je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele služby a napomoci mu řešit obtížnou životní situaci způsobenou trestným činem.

BUĎ GEO

Je nezisková organizace sdružující zájemce o geografii, geoinformatiku, kartografii a obecně logo_budgeogeovědy. Poslání Buď Geo o.s. je podporovat rozvoj geoinformačních technologií, geoinformatické výuky na základních, středních a vysokých školách. Buď Geo si klade za cíl zvyšovat geoinformatickou gramotnost na všech úrovních. Pokud rádi čtete v mapách, rádi prohlížíte svět v Google Earth, na internetu a koneckonců na vlastní oči, tak je tu právě pro vás. Nabízí rady s uspořádáním zeměpisných soutěží i s výukou o nejmodernějších metod používaných v geografii a kartografii. Mapové servery, zeměpisné kvízy, geografické informační systémy, mapy a jejich pravidla, GPS navigace, geocaching, internetové technologie v geografii, Google Earth/Virtual Earth, free a open data, aplikace a služby používané v geografii, to vše už dík ní budete ovládat.

BUĎ ŠNEKBuď šnek

Cílem sdružení je inspirovat veřejnost ke zpomalení životního tempa a prožívání přítomného okamžiku. Zabývá se prevencí syndromu vyhoření, prací s tělem a psychoterapií. Dále se zaměřuje také na podporu veřejnosti při volbě vlastního životního tempa v různých oblastech (vzdělávání, práce, výchova, management rodiny, stravování, sport, kultura, koncept pomalých měst apod.), upozorňování na nebezpečí neustálého rychlého životního stylu a stresu na zdraví. V neposlední řadě se sdružená zabývá produktivitou a kvalitou života, přenesení konceptu pomalosti ze zahraničí, prevencí stresu, depresí a dalšími psychickými onemocněními i výukou konkrétních postupů a technik ke zpomalení životního tempa.

FOTBAL PRO ROZVOJ FPR_logo-01lg_fin_barva

Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a podpory a vzdělávání k aktivnímu občanství. Organizace zprostředkovává dobrovolnické projekty po celém světě a pro zahraniční i české zájemce organizuje dobrovolnické aktivity v ČR. Jejím posláním je skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, inkluzivní a otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni. Kampaň Fotbal pro rozvoj se již od roku 2006 snaží propojovat sportovní aktivity s osvětou a neformálním vzděláváním. Fotbal pro nás není jen sport, ale i prostředek k lepšímu vzájemnému porozumění a toleranci ve společnosti. Během fotbalových turnajů, které pořádáme ve spolupráci s keňskou organizací Mathare Youth Sport Association a regionálními partnery, si mohou návštěvníci užít koncerty, workshopy, filmové projekce a setkat se se známými osobnostmi.

GIVTgivt

GIVT je olomoucký Start-Up, který vznikl v únoru 2015. Jedná se o internetový projekt, jenž umožňuje přímou podporu neziskových organizací skrz nakupování přes internet. Funguje na jednoduchém principu – kdykoliv někdo nakupuje na internetu a předtím navštíví webovou stránku www.givt.cz, část peněz z jeho útraty půjde na neziskovou organizaci, kterou si sám vybere. Nejlepší na celém projektu je, že zákazník nezaplatí ani korunu navíc. Momentálně GIVT spolupracuje s více než 300 e-shopy a 1 400 neziskovými organizacemi, mezi kterými nechybí ani Nadační fond UP, studentské spolky UP a mnohé další olomoucké neziskovky. GIVT je jednoduchý způsob, jak jedním klikem navíc dát svým nákupům opravdový smysl. GIVT – klikni a pomáhej!

HNUTÍ DUHA logo_hnutí duha

Základním posláním organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Působnost však sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje. Zapojuje se do správních řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, povolení ke kácení dřevin nebo nejrůznějších územních
a stavebních řízení. Hlídá tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontroluje, zda úředníci rozhodují objektivně a brání kontroverzním záměrům přehlížejícím zájmy ochrany přírody.
Podporuje návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do českých lesů. Vede osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní a národní úrovni. Především v zimním období také koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v Beskydech. Tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.

IN IUSTITIAlogo InIustitia

Obecně prospěšná společnost In IUSTITIA je registrovanou sociální službou poskytující poradenství obětem trestné činnosti. Organizace se při tom jako jediná v České republice cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Organizace poskytuje svým klientům sociální a právní poradenství, doprovod na policii, k soudu, zprostředkuje psychoterapeutickou pomoc, pomáhá s přípravou trestních oznámení a jiných podání a s vymáháním náhrady škody vzniklé trestným činem. In IUSTITIA se zaměřuje nejen na pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávistí, ale také na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem.
Mimo jiné se In IUSTITIA věnuje monitoringu incidentů v ČR, sledování legislativní činnosti, předkládá návrhy změn platné legislativy s cílem zlepšit postavení osob ohrožených násilím z nenávisti, usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení, zaměřuje se na vzdělávání, kooperuje s českými a zahraničními nevládními organizacemi a spolupracuje s médii.

INTERNETPORADNA.CZinternetporadna

InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již 15 let pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, chronicky nemocným, osobám blízkým a seniorům. Poskytuje jim odborné sociální poradenství v oblastech dluhové problematiky, při potížích s dávkami, důchody a psychologické či právní poradenství. Odborné sociální poradenství je poskytováno v Poradně v Olomouci a na internetu. Vedle poradenství nabízíme také službu sociální rehabilitace, která pomáhá lidem se zdravotním postižením získat znalosti a dovednosti potřebné pro plnohodnotné začlenění se do života společnosti. Lidem v krizové situaci nabízíme také krizovou psychologickou pomoc prostřednictvím chatu na E-lince důvěry a telefonickou krizovou pomoc prostřednictvím Olomoucké linky důvěry.

JSME ZE STEJNÉ PLANETYjsme ze stejne planety2

Aktivity spolku Jsme ze stejné planety navazují na publikaci Jindřicha Štreita a Martiny Vašíčkové „Jsme ze stejné planety“, která zachycuje příběhy tří desítek cizinců, jejich hledání a nacházení druhého domova. Právě tato publikace inspirovala pozdější zakladatele spolku k jednoduchému nápadu – pomoci těmto cizincům v symbolickém zakořenění v České republice jako jejich druhé domovině. První aktivitou, která byla členy spolku uspořádána byl celodenní piknik, v rámci jehož programu proběhla výsadba třicítky stromů. Výsadba stromů doplnila stávající park a v souladu s ideou projektu tak byl tento prostor předurčen k dalším setkáním. Jako další cíle si členové spolku stanovili pravidelně se do parku vracet a v přátelské a neformální atmosféře představit veřejnosti vždy jeden ze států, jeho kulturní tradice a zvyky. Pro letošní rok si zvolili Nizozemské království a v sobotu 4.6. se v parku ve Velké Bystřici uskuteční akce ORANJEééé, oslava Dne krále, tradičního nizozemského svátku.

MAENDELEO Maendeleo-2_01

Je nezisková organizace založená studenty oboru Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého. Pomáháme ke svépomoci chudým lidem žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt s názvem Podpora farmaření kombinuje vzdělávání s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáhá dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech jejích aktivit. Je pomocníkem jen aktivním, pracovitým a čestným lidem.

MAJ / PECHA KUCHA OLOMOUCjsme ze stejne planety

Spolek maj spojuje tři osoby – Martinu, Alžbětu a Ondřeje. Společně se v Olomouci starají o organizaci PechaKucha Night [pečakučanajt], kulturně-společenských večerů, během nichž se vždy představí desítka “kreativců” nejčastěji z oborů architektury, módního návrhářství, designu, fotografie či umění. Cílem této aktivity i všeobecného záměru spolku je probouzet veřejný zájem o uvedená odvětví. Formát PKN je založený na časově omezené prezentaci složené z 20 snímků, kdy každý snímek běží právě 20 vteřin. Prezentující má tedy přesně 6min40s na to, aby přestavil svou práci. Hlavní program je doprovozený afterparty, jejíž podstatou je rozvířit diskusi nejen o prezentovaných tématech, projektech, myšlenkách…

MOST PRO TIBETmost

Obecně prospěšná společnost MOST ProTibet podporuje vzdělanost a zlepšuje životní podmínky tibetské komunity přímo v Tibetu a indickém exilu. Od roku 2004 se její projekty zaměřují na tibetské děti, mladé buddhistické mnichy a mnišky, tibetské seniory a nomády. Pro českou veřejnost pořádá pravidelné kulturně-vzdělávací akce, např. Festival ProTibet, Café ProTibet nebo přednášky pro školy.

NÁRUČ DĚTEM

Spolek Náruč dětem pracuje v oblasti náhradní rodinné péče.Naruc_detem Jejím posláním je: Zmírňovat negativní dopad odloučení dítěte od biologické rodiny, formou rodinných konferencí.  Zvyšovat toleranci okolí vůči rodinám, které procházejí kritickým obdobím. Podporovat otevřenost lidí pro přijaté děti a jejich citlivé vnímání pro potřeb dětí. Předcházet situacím, které vedou k umisťování dítěte mimo jeho rodinu. Propojovat sociální, pedagogickou a psychologickou oblast při řešení krizové situace.

OLLOVEollove

Olomoucké občanské sdružení OLLOVE se, kromě unikátní schopnosti družit se s různými bytostmi bez ohledu na gender či sexualitu, snaží již od roku 2012 organizovat kulturní a společenské akce, jejichž cílem je šíření osvěty a dosažení genderově otevřené a sexuálně pestré společnosti. Z tohoto důvodu jsou stálými členy a členkami velmi temperamentní, osobnostně rozmanití lidé, kteří s odvahou čelí předsudkům ve společnosti a svým vždy odhodlaným a hlavně přátelským postojem bojují za jejich odstranění.

P-CENTRUMP-Centrumlogo

Posláním P-centra je pomáhat osobám ohroženým užíváním drog a dále také práce v oblasti prevence závislostí a problémového chování dětí, mládeže a dospělých. P-centrum poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Poskytuje poradenství i léčbu lidem se závislostí na drogách, alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství. Nabízí doléčovací program a realizuje programy protidrogové prevence pro školy. Provozuje také Galerii U Mloka. Od 1. 1. 2016 patří pod P-cetrum také Mediační centrum Olomouc.

PODANÉ RUCEpodane ruce logo

Posláním Společnosti Podané ruce o.p.s. je pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Pomocí tvorby kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb se snaží hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci svých klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. V rámci představení společnosti, se lidé mohou seznámit s širokou nabídkou služeb a případně využít kontaktu
s odborníky, kteří pracují v oblasti závislostí, prevence a práce s dětmi i mládeží. Součástí prezentace budou i zajímavé aktivity a možnost odnést si cenné informace, ať již ústní nebo písemnou formou v podobně letáků.

POVZBUZENÍpovzbuzeni

Povzbuzení je neziskovou organizací, která pracuje na vzdělávání a učení se novým dovednostem, neboť mám radost, když můžem návštěvníkům svého multismyslového relaxačního centra Snoezelen Olomouc nabízet dobré a kvalitní programy v příjemném prostředí. Prostředí a metodu “snoezelen” může u nás využít široká veřejnost – rodiny
s dítětem s postižením či speciálními potřebami, rodiny s malými dětmi, senioři, klienti neziskových organizací, školy, školky a další. Nabízené programy pro děti podporují rozvoj smyslového vnímání a dobré vztahy v kolektivu. Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

RIDE2SCOOLLogo_R2S

Ride2sCOOL je neziskový projekt, jehož cílem je umožnit dětem dopravit se do školy na kole. Vysokoškolské studenty zapojuje jako průvodce a ochránce dětí během jejich cesty. Chce vytvářet ve spolupráci se školami rozvoj cyklodopravy jako každodenního, bezpečného a dostupného prostředku přepravy.

TYFLOCENTRUM OLOMOUCtyflocentrum

Cílem služeb TyfloCentra je integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života společnosti. Centrum pomáhá klientům s osvojováním a prohlubováním znalostí v oblasti sociálního kontaktu, sebeobsluhy nebo práce s elektronickými kompenzačními pomůckami. Tyto dovednosti umožní zrakově postiženým žít ve větší míře samostatně a nezávisle na pomoci druhých, zvýší jejich sebedůvěru, podpoří jejich vzdělávání, přípravu na rekvalifikaci a vlastní pracovní i společenské uplatnění.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FN OLOMOUC fnol

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým zařízením transfuzní služby v ČR. Hlavní činností transfuzního oddělení je zajištění krve nejen pro pacienty nemocnice, ale i široké spádové oblasti. Důležitou složkou činnosti oddělení je také posuzování způsobilosti dárce krve k odběru a laboratorní vyšetření odebrané krve. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a mnohdy umožňuje zachránit ohrožený život. Dárce krve se tak svým darem stává nenahraditelnou součástí léčby řady pacientů. V posledních letech bohužel dochází k úbytku aktivních dárců krve, tomuto negativními trendu se snaží transfuzní oddělení čelit náborovými aktivitami zaměřenými na mladé lidi.

ZMOK logo ZMOK
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) vzniklo v roce 2003 jako poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času. Členy ZMOK jsou žáci středních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť se sídlem v Olomouckém kraji starší patnácti let, kteří uspějí v každoročně vyhlašovaných doplňovacích volbách a získají mandát člena ZMOK.