70 interaktivních stánků

Letos vám přinášíme největší přehlídku studentských organizací, univerzitních pracovišť a neziskovek v Olomouci! Více než sedm desítek interaktivních stánků najdete v úterý 7. května na Biskupském náměstí, náměstí Republiky a v mariánské ulici. Všichni pro vás chystají zábavný program a navíc majálesový Cestovní pas.

Studentské organizace

IFMSA ČR
IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová a pro všechny. Chtějí sjednotit všechny studenty všeobecného lékařství v České republice ve společném úsilí o pomoc druhým, o zlepšení veřejného zdraví a zároveň v dosáhnutí nejkvalitnějšího vzdělání, jež jim umožní vykonávat lékařské povolání kvalifikovaně s lidským přístupem k pacientům a v souladu s etickými hodnotami.

Chemický spolek
Chemický spolek UP sdružuje aktivní studenty chemických oborů nezávisle na tom, pod kterou katedru jejich obor spadá. Podporuje zájem o chemii současných i budoucích studentů UP. Prezentuje interdisciplinární pojetí chemie. Mezi hlavní aktivity a snahy spolku patří pravidelné meetingy a účast na akcích pro popularizaci vědy, pořádání přednášek zvaných pedagogů a vědců z UP i mimo ni. Chemický spolek dále podporuje studentskou vědu a propaguje výzkum UP mezi studenty. 

Fyzikální klubík
Fyzikální Klubík vznikl na začátku roku 2020 jako místo pro každého, kdo má rád fyziku. Jeho cílem je vybudovat okolo fyziky komunitu mladých a nadšených lidí, kteří spolu mohou sdílet nejen svoje trápení a starosti, ale i záliby a nápady. Pořádá fyzikální kvízy, prezentace na různá témata, vtipné workshopy, diskuse nebo hry. Klubík je místo pro studenty, kteří mají zájem realizovat se a přinést ostatním něco nového.

Euforka
Projekt Euforka je informační kanál o dění v Evropě cílený na mladé lidi, především na studenty středních a vysokých škol. V dnešní době, charakteristické nepřeberným množstvím informací, se tým studentů Univerzity Palackého v Olomouci rozhodl vytvořit platformu, která lidem poskytne pravdivé, věcné, a především pozitivní zpravodajství z celé Evropy. Zprávy se soustředí na aktuální politickou situaci v EU i evropských zemích, životní prostředí, vyvracení mýtů a dezinformací, ale i na společensko-kulturní zajímavosti z různých koutů světa v napojení na evropský kontinent. Důraz je v příspěvcích kladen zejména na vzájemnou spolupráci evropských států. Cílem je komunikovat s lehkostí, vtipem a nadhledem a nabídnout čtenářům různorodá témata.

ESN UP
ESN UP Olomouc je studentská organizace, která v Olomouci působí od roku 2005. Její členové pomáhají příchozím zahraničním studentům s adaptací na nové prostředí, podporují jejich integraci a mezikulturní porozumění. Připravují pro ně volnočasové aktivity, čímž zároveň pracují na svém seberozvoji. Mimo to je organizace oporou také pro studenty, kteří se vracejí ze své zahraniční mobility.

EGEA
EGEA (European Geography Association) sdružuje tisíce mladých geografů napříč Evropou. Naši členové mají možnost cestovat, navazovat cenné kontakty v zahraničí, objevovat zajímavá místa, naučit se soft skills a zdokonalit si jazyk. Pořádáme kongresy, studentské výměny, exkurze, workshopy, přednášky a další eventy. V Olomouci sídlíme na Katedře geografie na PřF, rádi však mezi sebou uvítáme i studenty geoinformatiky, geologie a rozvojových a environmentálních studií.

DS Kucmoch
Studentský divadelní spolek Kucmoch vznikl v roce 2016 při Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na Univerzitě Palackého Olomouc. Soubor v současné době svoji dramaturgii směřuje do dvou základních linek, jednak uváděním současné české a světové dramatiky a též i osobitě aktualizovaná dramata světové klasiky. V poetice našeho divadla je zastoupen humor, satira i groteska. 

Doupě
Cílem klubu deskových her Doupě Olomouc je představovat veřejnosti moderní deskové hry, poskytovat hráčům prostor k hraní a možnost vyzkoušet si novinky z českého i světového trhu a zjednodušit vzájemné seznamování lidí se společným koníčkem. Pořádají pravidelná setkání 2× týdně v průběhu celého kalendářního roku a nárazové celodenní/vícedenní akce. V rámci Univerzity Palackého spolupracují s dalšími studentskými spolky např. formou výpůjčky her pro teambuildingové akce.

BOSS
Spolek studentů Katedry bohemistiky Filozofické fakulty. Pravidelně pořádají akce pro studenty, vyučující i přátele bohemistiky. Svou činností se snaží podporovat dění na univerzitě, rozšiřovat obzory a dávat možnost především studentům prezentovat svou literární tvorbu. Je pro ně důležité vytvářet události s příjemnou atmosférou pro všechny, kdo mají zájem na literárním životě. 

ASSP
Asociace studentů speciální pedagogiky je spolek zřízený při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, který usiluje o zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení mezi studenty a veřejností. Mezi hlavní aktivity této asociace patří organizace přednášek, seminářů, benefičních akcí, workshopů a diskusních setkání.  

ASFČR
Skupina studentů, která se snaží šířit dál své nadšení pro fyzioterapii. Sdružuje studenty fyzioterapie z celé České republiky, ze všech univerzit a fakult. Spolek prosazuje jejich zájmy a poskytuje studentům nejrůznější výhody u sjednaných partnerů. ASFČR tvoří širokou škálu projektů jako například FyzioCafé, Fyziokempy, Zahraniční stáže nebo nahrávají PodcASF, a dokonce půjčují i lehátka pro studijní účely. Příležitostně se s nimi můžete potkat na FyzioPivu či PubQuizu nebo si pořídit jejich merch, který tvoříme jednou ročně. Pokud se chceš dozvědět více, sleduj ASF na sociálních sítích a v případě dotazů je neváhej kontaktovat. Členem se může stát úplně každý!

Cech studentů historie
Cech studentů historie je studentská organizace působící na Katedře historie FF UP. Činnost CSH je zaměřena zejména na studenty katedry historie, pro které jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se CSH zaměřuje i na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor, který by ovšem nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například kvízy zaměřené na různá období historie a další akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem. 

Pastiche Filmz
Kulturní platforma, která ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Aktivně spolupracuje s festivalem Academia Film Olomouc (AFO) a Přehlídkou filmové animace a současného umění (PAF). Studentům (i nestudentům) nabízí prostor k získání odborné praxe a kromě realizace filmových projekcí se snaží i o poskytování netradičních kulturně-společenských zážitků.

Neziskové organizace

Od Anežky pro…
Iniciativu “Od Anežky pro…” založili před čtyřmi lety spolužáci ze Základní školy svaté Voršily v Olomouci, kterým umřela jejich spolužačka na rakovinu. Aby si ji připomněli, pořádají každý rok sbírku pro další nemocné děti. Takhle už pomohli rodinám Tomáška a Lili, pro které vybrali dohromady přes 200 000 Kč. Letos chtějí pomoct Olíkovi a jeho mamince, kterým po náročné Olíkově léčbě chtějí zajistit co nejsnazší návrat do normálního života.

Zet-my
Zkvalitňují život pečujících osob v našem regionu. Umožňují odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupí po určitou dobu v péči. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb, zpravidla v místě pobytu klienta nebo v místech, která odpovídají jeho denním zvyklostem, režimu a rituálům. Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s kombinovaným, mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života. Cílem je zkvalitnit život pečujících osob a poskytnout prostor k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.

Za Sklem
V Za sklem pomáhají lidem s poruchou autistického spektra lépe se orientovat a fungovat v okolním světě, porozumět mu​, zvládat každodenní povinnosti a umět navazovat vztahy, komunikovat a být součástí kolektivu.​

​Poskytují rodinám (osoby s PAS) podporu při uplatňování práv, ​obstarávání oprávněných zájmů či osobních záležitostí​.

Vědeckotechnický park UP
Vědeckotechnický park UP je centrem pro inovace a transfer znalostí a technologií. Je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem a napomáhá výsledkům vědy na UP do praxe. Nabízí komplexní poradenství pro inovativní podniky při analýze nápadu, přípravě podnikatelského plánu, pečuje o začínající startup a spin-off firmy a to především pro studenty, zaměstnance a absolventy všech oborů na UP. Rovněž organizují soutěž Podnikavá hlava a konferenci UP Business Camp.

Udržitelná univerzita
Budete se s koncem semestru stěhovat pryč z kolejí nebo bytů? Budete vyhazovat spoustu věcí? Přispějte k cirkulární ekonomice a místo toho, abyste použitelné věci vyhodili do popelnice je doneste na Bazar UP na Majáles. Potřeby do domácnosti, knihy či oblečení, které už nepotřebujete, ale stále jsou v dobrém stavu, přineste, my je přes léto uskladníme a na Bazaru UP v září na MEET UP je zase nabídneme k rozebrání dalším studentům. Společně tak vytvoříme funkční model, abychom omezili odpady na minimum.

Trend vozíčkářů
O poznání a následné vyzkoušení předmětů, které slouží jako speciální pomůcky pro sebeobsluhu, stravování a oblékání osobám s tělesným postižením se postará Trend vozíčkářů.

Na stanovišti bude připraveno alespoň 5 předmětů.

Transfuzní oddělení FNOL
Tým Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc bude připraven na všechny dárce i ne dárce. Zajímá vás jak odběr probíhá? Jaké typy odběrů provádíme? Kolik vydáme transfuzních přípravků směrem k pacientům? Chceš být i ty dárce krve? Přijď se za námi podívat a současně můžeš zjistit jestli jsi naše krevní skupina.

Budeme zjišťovat krevní skupiny i znalosti všech, kteří k nám zavítají.

Šance Olomouc
Šance je nezisková organizace při Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, která od roku 1991 pomáhá hemato-onkologickým pacientům a jejich rodinám, ale i dětem se závažným dlouhodobým onemocněním. Jejich hlavním posláním je humanizovat náročnou léčbu dětí a pomáhat malým pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života.

Společnost podané ruce
Pomáhájí lidem osvobodit se od závislosti nebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytují klientům všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví.

Hard and Smart
Na akci se o Vaše party bezpečí bude starat program Hard&Smart. Jestli je ještě neznáte, tak se za nimi můžete stavit když: 

-budete mít pocit, že už je na vás party moc, a budete si chtít pokecat 

-budete chtít doplnit tekutiny a minerály 

-dát si svěží ovoce 

-budete potřebovat kondomy, šňupátka nebo žvýkačky

 -si budete chtít pochillovat   

Tak se za nimi určitě stavte! #Harm reduction #besmart #Hardandsmart

Raná péče
Poskytují sociální službu ranou péči rodinám, ve kterých se narodilo dítě s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra, od 0 do 7 let. Dále poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, kde rodiny s dětmi se ocitly v tíživé životní a finanční situaci.

Poradna pro občanství
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. poskytuje v Olomouckém kraji sociální služby pro rodiny s dětmi a jednotlivce, kteří se ocitli v těžké sociální či krizové situaci, kterou již nedokáží sami řešit. Nejčastěji pracovníci s klienty řeší problematiku dluhů, bydlení, zaměstnání, důchodů, zvyšování rodičovských kompetencí, podporu rodiny a další. Organizace poskytuje také právní poradenství pro své klienty. Na stánku budou prezentovány dostupné služby, zodpovězeny případné dotazy, předány letáky a kontakty na služby. 

Pevnost poznání
Neváhejte a zastavte se za nimi u stánku Pevnosti poznání. Připravili pro vás mix zajímavých aktivit a experimentů, z nichž si mnohé můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Nechají vás vyzkoušet chlad kapaliny s téměř nepředstavitelnou teplotou, -196 °C. Máte-li však radši teplo, můžete si nechat zapálit plyn na ruce. Chybět nebudou ani oblíbené hlavolamy.

Paměť národa
Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa je sbírkou vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. 
Pořádají výstavy, vydávají knihy, organizují společenské akce. Na vlnách Českého rozhlasu vysílají Příběhy 20. století. U žáků i studentů podporují zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů.

Náruč dětem
Organizace Náruč dětem doprovází pěstounské rodiny. Posláním Náruče dětem je být průvodcem pěstounovi a jeho rodině na cestě k vytváření bezpečného a láskyplného domova. 

Mezinárodní spolupráce UP
Úsek pro mezinárodní spolupráci UP poskytuje informace a metodické řízení související s agendou zahraničních mobilit, zejména studijních pobytů a stáží s možnostmi financování pro studenty i zaměstnance. Plní funkci klíčového centrálního koordinátora programu Erasmus+, ale zprostředkovává také informace o dalších výměnných programech v rámci Evropské unie, o spolupráci UP se zahraničními partnery a o mnoha dalších možnostech studia a stáží v zahraničí.

Maltézská pomoc
Maltézská pomoc nabízí kromě sociálních služeb širokou nabídku dobrovolnických příležitostí. Dobrovolničit můžete u rodin se dětmi, u seniorů v domácnostech, v domovech či v hospici. Můžete si dopisovat s vězni a máme i seniorský program náhradních prarodičů Pomoc napříč generacemi. Na jejich stánku si vyzkoušíte pomůcky, které používají u seniorů. Jak si si aktivizačními nástroji poradíte vy?

Liga na ochranu zvířat + útulek
Motivací a cílem je aktivní působení pro nastolení kulturního a humánního vztahu k živočichům.
Hlavní činností je od roku 1996 provoz  útulku pro psy, kočky a fretky.

Konfuciuv Institut
Konfuciův institut v Olomouci je součástí sítě kulturních a vzdělávacích institucí, které jsou zaměřeny na propagaci čínské kultury, jazyka a vzdělávání. Jeho cílem je poskytovat kurzy čínštiny, pořádat kulturní akce a podporovat mezinárodní spolupráci

Klub mladého diváka ARTER
KMD ARTER je živou platformou sdružující mladé diváky (ve věku do 26 let) s láskou ke kultuře, umění, scénickému, a především divadelnímu dění v Olomouckém kraji. ARTER spojuje nabídku všech zásadních divadel, kin a institucí s přesahem k dalším formám umění, tu spolu s bonusy – programovými cykly zprostředkovává členům až s 50% slevou.

Institut krále Sedžonka
Institut Krále Sedžonga (KSI) je organizací, která se skládá z 234 institutů zřízených v 82 zemí světa a jejím cílem je šíření korejské kultury a jazykového vzdělání. Jednotlivé instituty se dále zaměřují na rozšiřování spolupráce mezi národy prostřednictvím kulturní výměny a přispívání k realizaci kulturní a jazykové rozmanitosti. KSI Olomouc funguje v rámci Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2018 a nabízí výuku korejského jazyka všem studentům univerzity a také pořádá specializované workshopy, přednášky a kulturní akce.

Fotbal pro rozvoj
Fotbal nám otevírá dveře do všech koutů Česka. K lidem, kteří potřebují pomoc kopat za svoje hodnoty, budoucnost a postavení ve společnosti. Snažíme se bořit stereotypy a budovat vstřicnější a tolerantnější komunitu. Na fotbalovem hřišti i mimo něj.
Platforma od roku 2006 spojuje organizace u nás i ve světě využívající fotbal pro vzdělávání a rozvoj. Společně organizují fotbalové ligy, turnaje, workshopy a kulturní akce, kde se potkávají lidé z nejrůznějších sfér se společným cílem. Přispět k dobré věci.

Expedice PřesBar
Expedice PřesBar je dlouholetým projektem katedry Aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o inkluzivní akci, kdy osoby se zdravotním postižením vyjíždějí na outdoorový pobyt za načerpáním energie do života. 

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) pomáhá internacionalizovat vzdělávání v České republice. Spravuje programy jako je Erasmus+, Evropský sbor solidarity, Aktion a další.

Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice a hlavní náplní je propojení studentského a akademického prostředí s institucemi, jež zajišťují pomoc lidem, kteří ji potřebují. Dobrovolnické centrum UP podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity. DC UP vede evidenci dobrovolnických příležitostí institucí, do kterých se mohou zájemci o dobrovolnictví zapojit. DC UP přibližuje dobrovolnictví pomocí workshopů a přednášek, snaží se o propagaci dobrovolnických aktivit a o následné oceňování dobrovolníků.

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní organizace, která už od roku 1996 pomáhá s realizací projektů financovaných z evropských fondů. Na starosti má největší dotační program v Česku, a to Integrovaný regionální operační program (IROP), ale i programy přeshraniční spolupráce.

Centrum studentů se specifickými potřebami
Celouniverzitní zařízení poskytující odborný poradenský a technický servis studentům se specifickými potřebami. Zajišťují podporu stovkám studentů ze všech fakult, ať už se jedná o studenty se smyslovým postižením, omezením hybnosti, s poruchami učení či psychickým onemocněním.

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí, z.s. je registrovaná sociální služba, která poskytuje odborné sociální poradenství obětem trestné činnosti. Má pobočky v devíti krajích a poskytuje pomoc napříč celou republikou. Naše služba je zdarma pro všechny klienty a je také anonymní. V Olomouci nás naleznete na adrese Palachovo náměstí 620/1.

Arcidiecézní charita Olomouc
Arcidiecézní charita Olomouc se dlouhodobě zabývá rozvojovou a humanitární rozvojovou pomocí na Haiti a na Ukrajině. Charita podporuje lidi v nouzi – děti i dospělé. V České republice se také věnuje pomoci při mimořádných událostech (požáry, povodně, výbuchy atd.).

Amnesty International
Amnesty je dobrovolným, politicky nestranným a nezávislým hnutím lidí, kteří bojují proti bezpráví i nesvobodě a usilují o dodržování lidských práv po celém světě. Staví se proti porušování lidských práv. Vedou kampaně, pořádají veřejné akce i protesty, vzdělávají, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty se vždy zakládá na spolehlivém a nezávislém výzkumu. Amnesty je mezinárodní hnutí. V současné době čítá jejich členstvo 10 milionů osob ve více než 150 zemích a regionech. 

Americké centrum Olomouc
Americké centrum Olomouc je průvodcem po Spojených státech v Česku. Přibližují USA studentům i široké veřejnosti, nabízí podrobné, aktuální a ověřené informace o USA a možnostech studia pro studenty středních a vysokých škol. Centrum je oknem do americké kultury a umění, pořádají kulturní akce a přednášky, a také mají skvělou knihovnu a bohaté elektronické zdroje.

ADHD superpower
Projekt ADHD Superpower si klade za cíl změnit pohled na ADHD u dospělých v České republice tím, že osvětlí pozitivní stránky a zároveň nabídne podporu mladým dospělým s ADHD nebo těm, kteří mají blízké s touto diagnózou. Cílem projektu je nejen informovat a vzdělávat, ale také inspirovat a ukázat, že ADHD může být superpower. Přijďte se přesvědčit, že vnímání ADHD jako problému je pouze jedna strana mince a že může být také cestou k osobnímu úspěchu. 

Divadlo Tramtarie
Vítejte ve světě Divadla Tramtarie. Tramtarie je nezávislá profesionální scéna s autorskou dramaturgií, zaměřuje se na aktuální témata, která divákovi předkládáme srozumitelným divadelním jazykem. Prohlédněte si jejich aktuální nabídku programu a vyberte, které inscenace by vás zaujaly. Zkuste na plakátech identifikovat jednotlivé herce jejich souboru. Poznáte, kdo to je? 

Sluňákov
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. vznikl v roce 1992. Dnes nabízí své aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci programů prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.